2019-2023 Ford Ranger BORA 6x139.7mm 2.00" Wheel Spacers (Set of Four) BORA-19RANGER2.00X4