2019-2023 Ford Ranger BORA 6x139.7mm 1.25" Wheel Spacers (Set of Four) BORA-19RANGER1.25X4