2019-2023 Ford Ranger BORA 6x139.7mm 1.00" Wheel Spacers (Set of Four) BORA-19RANGER1.00X4